Zásady pro zpracování osobních údajů

(tyto zásady dále též jako „Zásady“)

1.Účel Zásad

Účelem těchto Zásad je splnit informační povinnost vůči zákazníkům a dodavatelům (dále též „Subjekt“) vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“).

2.Správce

Správcem je fyzická osoba podnikatel Arnošt Kořínek (dále též „Správce“), která je rovněž smluvním partnerem Subjektu.
V případě potřeby je možné kontaktovat Správce prostřednictvím elektronické komunikace na email mirka@vaskompas.cz nebo telefonicky na tel. číslo 608719994.

3.osoba pověřená ochranou osobních údajů

Správce je zároveň osobou pověřenou ochranou osobních údajů

4.Informace o zpracování

Správce je povinen seznámit Subjekt s různými informacemi o zpracování, zejména pak s účely zpracování, právním základem pro zpracování a dobou uchování osobních údajů. Tuto svoji povinnosti Správce plní prostřednictvím této smlouvy.
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení
jméno a příjmení,
e-mailová adresa
telefonní číslo
poštovní adresu
fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě
Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.  

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z našich webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme také k zajištění organizace daného webináře.

Marketing - zasílání personalizovaných sdělení (oprávněný zájem / souhlas)
Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů. 

Pokud jste naším zákazníkem vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky. 
Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

Ve obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo. 

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Správce v rámci provozní a obchodní činnosti společnosti využívá následující programy. Které osobní údaje se v nich zpracovávají, za jakým účelem a které osoby k nim mají přístup, jsou uvedeny výše.
Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou. 
Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví. 
Dále využíváme služby Smartselling, Google Analytics, v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. Cookies používáme k následujícím účelům:
fungování webových stránek,
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
provoz affiliate programu,
cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@smartselling.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 
Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.
Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.
Jak zablokovat ukládání cookies?
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
Zpracovatelé. Správce využívá služeb externí společnosti, které zpracovávají osobní údaje poskytnuté Správcem v rámci své činnosti. Které osobní údaje se v něm zpracovávají, za jakým účelem a identifikační údaje zpracovatelů naleznete v předcházejících bodech.
Všechny osoby, které společnost zapojí do zpracování osobních údajů splňují požadavky podle GDPR.
Všichni zaměstnanci Správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které budou zpracovávat při výkonu pracovní činnosti pro Správce.

5.zabezpečení osobních údajů – technická a organizační opatřeníChráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6.Práva Subjektů

Subjekt je oprávněn uplatňovat vůči Správci níže uvedená práva v rozsahu a za podmínek uvedených v Kapitole III nařízení GDPR.
Práva Subjektu jsou následující:Právo subjektu na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zdali osobní údaje, která se Vás týkají, zpracovává. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, tak máte právo získat přístup k těmto údajům. Tento přístup bude zahrnovat např. informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů a informace o zdroji osobních údajů. Rovněž máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu: Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil případné nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás Správce zpracovává.
Právo na výmaz: Pokud nastane některý z důvodů vymezených nařízením GDPR (např. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo dojde k odvolání Vašeho souhlasu), tak máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají. Toto právo se však neuplatní neomezeně. K výmazu tak nedojde např. pokud jsou údaje zpracovávány na základě právní povinnosti.
Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech vymezených nařízením GDPR. Jedná se např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů, a omezení bude probíhat po dobu, kdy Správce bude přesnost osobních údajů ověřovat.
Právo na přenositelnost údajů: V některých případech vymezených nařízením GDPR (např. pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu) máte právo na to, aby Vám Správce poskytl Vaše osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte rovněž právo, pokud je to technicky proveditelné, aby Správce poskytl tyto údaje jinému správci přímo, je-li to technicky proveditelné.
Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se však neuplatní ve všech případech, např. pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.

7.Předání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací

Osobní údaje budou předávány mezinárodní organizaci / společnosti  se sídlem v EU. 

8.Právo odvolat kdykoliv souhlas

V případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Které údaje jsou zpracovávané na základě vašeho souhlasu je seznatelné z GDPR Nástěnky.
Odvolání souhlasu, ale i jeho udělení, je Vaší svobodnou volbou, a Správce Vás k takovému jednání není oprávněn nutit, ani Vás jakýmkoliv způsobem postihnout. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním (tj. jeho odvolání nemá zpětné účinky).

9.Stížnosti

Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě pověřené ochranou osobních údajů, dle údajů uvedených v čl. 2.2 nebo 3.1.
Máte rovněž právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů k dozorovému úřadu, kterým je pro Správce Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10.zasílání emailů, sms, mms a obchodních sdělení

Správce je oprávněn zasílat Subjektu (i) emailové zpráv na jím uvedenou adresu; (ii) SMS/MMS zprávy na jím uvedená telefonní čísla; (iii) písemné poštovní zprávy a marketingové materiály na jím uvedené adresy, a to ohledně jakýchkoliv úkonů, událostí nebo skutečností souvisejících s činností Správce ve vztahu k Subjektu údajů.
Správce je oprávněn použít kontaktní údaje uvedené v čl. 10.1 také pro účely zasílání obchodních sdělení, jež nesouvisejí bezprostředně s jeho smluvními vztahy se Správcem, avšak týkají se jiného produktu nebo služby Správce či Správce samotného. Toto oprávnění však vzniká pouze v případě, (i) že z Vaší strany nedošlo k jeho odmítnutí; nebo (ii) že Vámi byl poskytnut souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Máte však možnost i později zdarma zasílání obchodních sdělení odmítnout. Tato možnost bude uvedena u každé jednotlivé zprávy.

11.Poskytování osobních údajů z Vaší strany

Zpracování, ve kterých bude poskytování osobních údajů povinné, jsou uvedena v tabulkách dle čl. 4.1.
V případech, kdy je poskytování Vašich osobních údajů z Vaší strany zákonným požadavkem, tak máte povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Stejná situace nastává, pokud je Vaší povinností poskytnout osobní údaje na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi. Pokud je poskytnutí osobních údajů povinné, a z Vaší strany k jejich poskytnutí nedojde, tak může dojít k uplatnění důsledků uvedených v příslušném právním předpise, resp. smlouvě.

12.Závěrečné ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

Za Správce

V Kuřimi dne 1.3.2018
 
 Arnošt Kořínek

Správce