ÚPLNÁ PRAVIDLA APLIKACE „TEST“ a dalších soutěží pořádaných na stránce nebo stránkou vaskompas.cz(dále jen „pravidla“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidla aplikace „TEST“ (dále jen „test“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla testu níže specifikované.

Technickým správcem testu je: Miroslava Kořínková: Kuřim, 66434, Rozdělovací 1532/18, IČ: 48784150, DIČ: CZ5853282622.

Organizátorem a zadavatelem testu je: Mirka Kořínková

Termín konání testu
Test bude probíhat v termínu od 01.11.2020 do 31.12. 2021 včetně (dále jen „doba konání aplikace test“) na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky aplikace test na území České republiky.
Účastníci testu
Účastníkem aplikace test se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit aplikace test a to v době konání testu, který je umístěn na FB stránce Váš kompas nebo webu: vaskompas.cz, a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník", „účastník testu").
Z aplikace test jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
Osoby nesplňující podmínky účasti v aplikaci test nebo jednající v rozporu s pravidly testu nebudou do aplikace zařazeny. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.
Aplikace test
Aplikace probíhá prostřednictvím facebookové aplikace „Test“, ve které si lidé ověřují své vědomosti z daného tématu.
Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
Účastí v aplikaci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem PaedDr.Miroslava Kořínková , se sídlem: Kuřim (dále jen „Společnost“), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace aplikace. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti na na email: arnost@vaskompas.cz odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání aplikace, má však za následek vyřazení účastníka z aplikace. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
Účastníci aplikace výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel aplikace test je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků aplikace, a to po dobu 5 let od ukončení aplikace.
Závěrečná ustanovení
Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této aplikace test. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn aplikaci test kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech aplikace test, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webu aplikace: vaskompas.cz
Organizátor a zadavatel aplikace test není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v aplikaci test. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této aplikace podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům aplikace žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
Organizátor a zadavatel aplikace není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
Účastí v aplikaci test projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
V Kuřimi dne 30. 10. 2020